ANBI

ANBI_logoDe Stichting Hulpactie Syrische studenten in Gaziantep is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

 

 

Het kan gunstig zijn om te doneren aan een ANBI, omdat dit in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar is. Kijk naar de voorwaarden en klik bovenin op Doneer om een gift te doen.

Stichting Hulpactie Syrische studenten in Gaziantep
Beleidsplan 2016 – 2019

1. Doelstelling
De stichting heeft ten doel jongeren uit Syrië, die hun vaderland hebben moeten ontvluchten en momenteel woonachtig zijn in Gaziantep, te ondersteunen bij het volgen van hun opleiding.

De stichting doet dit door in Nijmegen geld in te zamelen en over te maken naar de stichting Spark, die een beurzenprogramma organiseert voor Syrische studenten, in samenwerking met de Universiteit van Gaziantep.

Het doel is om jaarlijks een bedrag van tenminste 16.000 euro te verwerven, waarmee in elk geval drie studente een opleiding aan de universiteit kunnen volgen.

2. Activiteiten
Voor het inzamelen van geld om de doelstelling te kunnen verwezenlijken initieert de stichting activiteiten, die jaarlijks worden vastgelegd in een werkplan en gedurende het jaar worden geconcretiseerd:

a. een website met de mogelijkheid voor het doen van donaties via de bank

b. publicitaire activiteiten gekoppeld aan bestaande activiteiten in de stad, zoals het realiseren van een stand of kraampje op een evenement, markt, etc.

c. activiteiten gericht op een specifiek publiek, met als doel geld in te zamelen, zoals een benefietconcert, sponsorloop etc.

d. stimuleren van bedrijven en instellingen om deel te nemen aan een “adoptieprogramma” waarbij zij maandelijks een bedrag overmaken te ondersteuning van een student.

e. PR-activiteiten: uitdelen en verspreiden van flyers, boekenleggers e.d., publicaties in de (lokale) pers en op de eigen Facebookpagina om de aandacht te vestigen om de activiteiten van de stichting en het belang en effect van de activiteiten te onderstrepen

3. Financieel beleid
De Stichting heeft eenmalig subsidie ontvangen van de Gemeente Nijmegen in het kader van de Stedenband Nijmegen – Gaziantep om de opstartkosten van de hulpactie te kunnen dekken. De subsidie geldt voor een periode van 3 jaar en is/wordt voornamelijk besteed aan organisatiekosten, oprichting stichting, en publiciteitsmateriaal.

De inkomsten van de stichting ten behoeve van de doelstelling worden periodiek overgemaakt aan de stichting Spark, die de bedragen overmaakt aan de organisatoren van het beurzenprogramma van de universiteit van Gaziantep.

De bestuursleden van de stichting en de overige vaste medewerkers verlenen hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen hiervoor geen vergoeding, behoudens in beperkte mate voor gemaakte onkosten (op declaratiebasis). Voor werkzaamheden waarvoor specifieke deskundigheid vereist is (bv bouwen van de website), worden professionals tegen betaling ingehuurd. De stichting streeft ernaar deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

BESTUUR

De Stichting Hulpactie Syrische Studenten in Gaziantep is op 25 augustus 2015 te Elst opgericht en ingeschreven bij de KvK onder nummer 64002799.
De bestuursleden van de stichting zijn:

– Henk Schut, voorzitter

– Fenna Hendriks, secretaris

– Carla Klaren, penningmeester

– Jeanne Schilders, bestuurslid

– Taner Tabak, bestuurslid

– Ine Smeets, bestuurslid

 

IBAN nummer: NL28 TRIO 0254 7451 05

RSIN nummer: 855483751

Contact: syrianscholarsgaziantep@gmail.com

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015